Lietošanas noteikumi

* — Rezervācijas parole nodrošina pircējam vietu rīkotajā pasākumā. Naudu par nopirkto paroli atpakaļ neatdod, izņemot gadījumu, ja ir nopirkta parole, bet persona ierodoties pasākumā neatbilst iekšā laišanas noteikumu prasībām.

Ieeja ir no 18 gadiem, tāpēc paroli atļauts iegādāties personām no 18 gadiem. Nopērkot paroli persona piekrīt ievērot, apmeklētā pasākuma telpu iekšējās kārtības noteikumus:

 • Telpās bez vecāku pavadības drīkst atrasties personas, kas nav jaunākas par 18 gadiem. Lai noteiktu apmeklētāja vecumu, administratoram ir tiesības pieprasīt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu;
 • pazaudētās/atrastās mantas kokteiļbārā tiek glabātas vienu mēnesi; vēlāk tās tiek utilizētas.

Telpā kategoriski aizliegts

 • bez saskaņošanas ienest alkoholiskos vai bezalkoholiskos dzērienus, kā arī uzkodas;
 • ienest aukstos un/vai šaujamieročus, narkotiskās vielas, t.sk. šļirces, priekšmetus, kas var apdraudēt citu personu drošību;
 • atrasties netīrā vai smakojošā apģērbā, būt ar nevīžīgu izskatu;
 • smēķēt, izņemot īpaši norādītu vietu — smēķētavu;
 • smēķētavā skaļi uzvesties un traucēt apkārtējo māju iedzīvotāju mieru;
 • gulēt;
 • uzmākties vai ar savu uzvedību citādi traucēt apmeklētājiem;
 • organizēt sarīkojumu, kurš sludina naidu vai apdraud Latvijas Republikas valsts iekārtu.

Administrācija jebkurā brīdī ir tiesīga pieprasīt atstāt telpas, ja apmeklētājs

 • bez saskaņošanas lieto līdzi atnestus alkoholiskos vai bezalkoholiskos dzērienus vai uzkodas;
 • ir ieradies ar aukstajiem un/vai šaujamieročiem, narkotiskajām vielām, t.sk. šļircēm, priekšmetiem, kas var apdraudēt citu personu drošību;
 • apdraud citu apmeklētāju īpašumu vai drošību, ir stiprā alkohola reibumā un/vai narkotisko vielu iespaidā;
 • ir ģērbies nepiemēroti, piemēram, netīrā vai smakojošā apģērbā, ir ar nevīžīgu izskatu;
 • uzmācas vai ar savu uzvedību citādi traucē apmeklētājiem;
 • pārkāpj iekšējās kārtības noteikumus vai ir iekļauts nevēlamo viesu sarakstā.

Administrācija un personāls neatbild par apmeklētāju mantām, kas nav nodotas garderobē, kā arī neatbild par mantām, kas atrodas garderobē nodotajās somās, maisos, pakās, kastēs vai drēbēs.

Administrācija lūdz iepriekš pieteikt/saskaņot personas ar īpašām vajadzībām apmeklējumu. Administrācija iespēju robežās nodrošinās īpašu apkalpošanu un komfortu, kā arī drošību. Personas ar īpašām vajadzībām pavadošais ir atbildīgs par iekšējās kārtības noteikumu izpildi.

Konflikta situācijā administrācijas vai administratora lēmums ir galīgs un nav apstrīdams.

Ar savu pirkumu pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar telpu iekšējās kārtības noteikumiem, piekrīt tiem un apņemas tos ievērot

** — Kods bilžu apskatei derīgs 100 dienas. Jebkuras informācijas platformas "Pride.Lv" bildes lejuplādēšana, drukāšana, pavairošana, izplatīšana un publicēšana bez attēlā redzamās personas rakstveida piekrišanas ir kategoriski aizliegta! Vainīgā persona atbild saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas nosacījumiem.

*** — Tērpu rezervācija  Rezervējot tērpu informācijas platformā "Pride.Lv", pircējs piekrīt drošības naudas iemaksai un apņemas rūpēties par tērpa nodošanu atpakaļ SIA BALTIC SUN īpašumā, saņemot trīs darbadienu laikā rezervācijā iemaksāto naudu atapakaļ un vecot samaksu par tērpa īri, pēc tērpa atdošanas atpakaļ.

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA BALTIC SUN, vienotais reģistrācijas Nr. 50003753101, kontaktinformācija: Ģertrūdes iela 33/35, Rīga, LV-1011, tālrunis: 22336993, e-pasta adrese: info@pride.lv.

Personas datu apstrādes mērķis
Informācija par personas e-pastu ir nepieciešama, lai varētu veikt paroles vai koda piegādi un regulēt cilvēku daudzumu, apturot paroļu tirdzniecību uz pasākumu.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir pasākuma dalībnieka iegādes parole, kura nodrošina dalību pasākumā.

Personas datu saņēmēju kategorijas: Pārziņa pilnvarotie darbinieki, tiesībsargājošās un/vai kontrolējošās iestādes, pasākuma organizatori.

Pārzinim rīkošanas vajadzībām ir nepieciešams piesaistīt apstrādātājus (piemēram, reģistrācijas laikā, administrējot mājas lapu un reģistrācijas formu), ja vēlaties saņemt papildus informāciju, lūdzu sazinieties, izmantojot norādīto kontaktinformāciju.

Personas datu apstrādes laikposms
Augstākminēto mērķu sasniegšanai personas dati:

  • ar mērķi nodrošināt pasākuma norisi, kā arī veikt uzskaiti un analīzi par pasākuma norisi, apstrādāti ne ilgāk kā 3 gadus, ievērojot noilgumu, kas piemērojams komercdarījumiem, kur viena no pusēm ir komersants.
  • ar mērķi izmantot Jūsu personas datus mārketinga informācijas saņemšanai – līdz personas atsaukuma saņemšanai;
  • Video filmā un fotogrāfijās – līdz tiek sasniegts mērķis, ievērojot tēmas aktualitāti.
  • Personas dati var tikt apstrādāti arī ilgāk līdz Pārziņa leģitīmo interešu realizācijas brīdim (piemēram, strīdus gadījumā, lai nodrošinātos ar pierādījumiem, ka personas datu apstrādes process noritēja atbilstoši tiesību aktu prasībām).

Pēc augstākminētā laikposma beigām personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti.

Personas tiesības:

 • pieprasīt Pārzinim piekļuvi personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību;
 • ja personas datu apstrāde pamatota ar personas piekrišanu, tad atsaukt to, nosūtot informāciju uz e-pasta adresi: info@pride.lv; Šādā piekrišanas atsaukuma gadījumā, līdz atsaukumam veiktā personas datu apstrāde netiek ietekmēta, jo tās pamatā bija pirms atsaukuma sniegta personas piekrišana;
 • iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, ja personas dati tiek apstrādāti pretlikumīgi.

Filmēšana un fotografēšana Jūs piekrītat, ka pasākumā, ieraksta ar jebkādiem līdzekļiem bez ierobežojumiem, ieskaitot elektronisku ierakstu, filmēšanu, video un audio ierakstus un fotogrāfijas („Ierakstus“), bez jebkāda veida kompensācijas. Jūs arī piekrītat, ka pasākuma organizātoriem pieder autortiesības uz šiem ierakstiem.

Parasti šos ierakstus izmanto reklāmu fotoattēliem un video, ko publicē pasākuma mājaslapās.

 

Pirkuma anulēšanas procedūra:

Ja pirkums tiek anulēts, nauda pircējam tiek atdota atpakaļ trīs darbadienu laikā, no anulēšana procedūras veikšanas.


Saziņa pa mob.tel.22336993 vai e—pastu: info@pride.lv